Épületek energetikai vizsgálata, tanúsítása

Az energiafelhasználás racionalizálását napjainkban egyre több szemléletformáló közönség-program, növekvő támogatási források, uniós direktívák, hazai szabályozások sokasága szor-galmazza.

Ezúttal az ÉMI-TÜV SÜD Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft. szervezésében egy olyan hiánypótló szakmai konzultáción vehettek részt az érdeklődök, ahol a szakemberek az épületek energetikai hatékonyságának  növelésével kapcsolatos jogszabályi háttérről, műszaki követelményekről és rendszerfolyamatokról tájékoztatták az érdeklődő ingatlantulajdonosokat és –üzemeltetőket illetve minőségügyi szakembereket. A találkozó apropója, hogy segítse és felkészítse azokat a szervezeteket, akik hatékony energetikai megoldásokat keresnek, illetve a folyamtokkal és lehetőségeikkel komplexen szeretnének megismer-kedni. A vonatkozó kormányrendelet értelmében ugyanis 2009. január elsejétől az új épületek esetében a használatbavétel engedélyezéséig kötelező energetikai tanúsítványt készíttetni, meglévő épület ese-tében eladáskor vagy egy évnél hosszabb időre szóló bérbeadáskor, illetve 1000 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épületek esetében. A már meglévő épületek esetén a tanúsítvány készíttetése is csak 2011. december 31-ig önkéntes, azaz ha-marosan kötelezővé válik.

 
A szakemberek az épületek tervezésekor figyelembe veszik az energiahatékonysági számításokat is. Problémát esetenként a régi épületek jelenthetnek, melyeknek szerkezeti és gépészeti kialakítása nem mindig tükrözi a mai értelemben vett szemléletet. A tulajdonosok számára segítséget jelenthet a fejlesz-tésekre vonatkozó független szakértői vélemény. Az épületek diagnosztizálására helyszíni és más  vizsgálatok, számítások elvégzése szükséges, melyek alapján javaslatot lehet tenni az energiafelhasz-nálás optimalizálására. Ezeknek a vizsgálatoknak a célja a berendezések paramétereinek megállapítá-sán túl az, hogy az esetleges üzemeltetési, beállítási problémákra is fény derüljön. A tanúsítvány elké-szítése szakértői feladat, ezért csak vizsgázott szakértők jogosultak arra. A tanúsítvány 10 évig érvé-nyes.

 
– Egy semleges tanúsító szervezet feladata ebben a kérdésben leginkább a vizsgálat, szükség esetén szakvélemény és tanúsítvány kiadása – nyilatkozta dr. Madaras Gábor az ÉMI-TÜV SÜD Kft. ügyveze-tője.  – Szakértőink átvilágítják a folyamatokat, a rendszereket, megvizsgálják a létesítmények és be-rendezések állapotát, s igény esetén javaslatot tesznek korszerűsítésre és folyamat-optimalizálásra. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy mindez a környezeti és energiafelhasználási szempontok mellett, és sokszor jelentős terheket jelentő ráfordítások ellenére nemhogy megtérül, egy idő után számszerű-síthető hasznot is jelent a vállalkozások, magánszemélyek életében. Az ÉMI-TÜV a világ legelismer-tebb mérnökszolgáltató vállalatai közé tartozik, így tanúsítási emblémája a minőség és a biztonság szimbóluma.

 
Fontos részterülete az energiahatékonysági tanúsításoknak a felvonók megfelelő energetikai osztályba sorolása.  Az erre vonatkozó irányelv lefekteti az energiaszükséglet kiszámításának, illetve a fogyasz-tás mérésének módjait. A vizsgálati és tanúsítási eljárás révén a felvonó üzemeltetők képesek lesznek pontosan megállapítani a felvonók energiaszükségletét, így újabb lehetőség nyílik az energiatakaré-kosságra, illetve a működési költségek csökkentésére.
– Az energiához kapcsolódó tényezők, energiagazdálkodással összefüggő feladatok optimalizálásához a szervezeteknek nagyon jó lehetőséget nyújt az ISO 50001:2011, valamint az EN 16001:2009 szab-ványok szerinti Energetikai Irányítási Rendszer (Energy Management System, EnMS) bevezetése és működtetése – tette hozzá dr. Madaras Gábor. A fosszilis energiahordozók hozzáférési korlátai és a klímavédelem követelményei is indokolják egy ilyen rendszer bevezetését. A rendszer bevezetésének nagyságára vonatkozóan nincsenek méretbeli, szakmai, vagy földrajzi korlátai, hiszen az energia, az energiával való gazdálkodás valamennyi szervezet működésében meghatározó tényező, függetlenül a körülményektől. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a rendszer bevezetése kizárólag előnyökkel jár, mivel javul az eredményesség azáltal, hogy azonosítják az energiarendszer korszerűsítésének lehetőségeit és fejlesztik az energia erőforrások hálózatát. Ezen felül a költségek is csökkenthetőek az energiafo-gyasztás mérése, monitorozása által.

Ajánlott tartalom

Megéri napenergiával fűteni?

A nyár közepén itt az idő a közelgő téli fűtési megoldásokról beszélni. Napelemes fűtés.